Dit artikel is gebaseerd op het onderzoek “Schuldenvrij: de weg naar werk?” (van der Laan & van Geuns, 2016)? Auteurs: Jorien van der Laan (MSc) en dr. Roeland van Geuns

Werken en het hebben van problematische schulden gaan slecht samen. Schulden leiden tot verhoogd ziekteverzuim en in uiterste geval tot ontslag. Maar is het omgekeerde ook waar? Gaan mensen wier problematische schulden worden geregeld en die weer perspectief krijgen, ook weer op weg naar werk (naar werk zoeken)?

Deze vraag stelden wij ons bij een onderzoek onder mensen die op het moment dat zij werden toegelaten tot een schuldregeling een bijstandsuitkering ontvingen. Wij concluderen in deze bijdrage dat de schuldregeling weliswaar van invloed is op gedrag en houding van de betrokkenen, maar niet automatisch leidt tot meer of effectiever werkzoekgedrag. Het lijkt erop dat daar meer voor nodig is.

Inleiding

Ondanks de economische groei van de afgelopen twee jaar en een beperkt herstel van de koopkracht is de schuldenproblematiek in Nederland de afgelopen jaren gegroeid. Het aantal huishoudens met problematische schulden of een risico daarop nam de afgelopen jaren toe tot een op de vijf (Panteia, 2015). Misschien nog ernstiger is de constatering van Panteia dat het aantal huishoudens met problematische schulden dat geen contact heeft met schuldhulpverlening sinds 2012 is verdubbeld (Panteia, 2015). Het gaat daarbij om vier tot vijfhonderdduizend huishoudens.

Van de huishoudens die de weg naar de schuldhulpverlening wel weten te vinden, komt een afnemend deel in aanmerking voor een zogenaamde schuldregeling (Jungmann, e.a,, 2015). Daarin wordt hetzij minnelijk hetzij door tussenkomst van een rechter gekomen tot een afspraak tussen schuldenaren en schuldeisers die leidt tot het afbetalen van een deel van de schuld en kwijtschelding van het restant.

Voor mensen die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering is het oplossen van een problematische schuldensituatie veelal een voorwaarde om weer aan het werk te kunnen gaan. Immers, zolang die situatie niet op een of andere manier geregeld is, betekent gaan werken voor de betrokkenen dat zij er financieel niet op vooruit gaan omdat het meerdere vrijwel volledig naar de schuldeisers gaat. Daar komt nog bij dat de stress van schulden en armoede ertoe bijdraagt dat de oriëntatie van betrokkenen op de arbeidsmarkt en de eventuele kansen op werk, sterk beperkt wordt (zie o.a. Mullainathan & Shafir, 2013). Voor de potentiële werkgever betekent het dat deze een werknemer krijgt die vrijwel altijd te maken heeft met loonbeslag en waarvan bovendien bekend is dat hij gemiddeld een fors hoger ziekteverzuim heeft dan werknemers zonder schulden. Beide factoren verhogen de directe kosten en de onzekerheid voor de werkgever zodat deze liever voor een andere werknemer zal kiezen. Om de kansen op de arbeidsmarkt voor een bijstandsgerechtigde met schulden te vergroten lijkt het regelen van deze schulden dus een belangrijke voorwaarde.

Deze veronderstelling bracht ons ertoe de vraag te stellen of het toegelaten worden tot een minnelijke schuldregeling van bijstandsgerechtigden effect heeft op hun arbeidsmarktoriëntatie. In dit artikel laten wij zien welk kwantitatief effect dat heeft binnen de uiteenlopende institutionele context van Amsterdam en Almere. Bovendien laten we zien hoe de betrokkenen het effect van toelating tot de schuldregeling zelf hebben ervaren en hoe dat van invloed is geweest op hun arbeidsmarktgedrag. We beginnen echter met een korte uiteenzetting van de feitelijke context die we onderzocht hebben.

In vrijwel alle gevallen bleek dat de respondenten na de start van de schuldregeling meer rust en ruimte in hun hoofd kregen en minder last hadden van psychische en lichamelijke klachten (zoals stress, slaapproblemen, spierpijn, depressieve gevoelens).

Die schuldhulp, dat is het belangrijkste, dat is de oplossing. Eindelijk de tunnel vrij, weet je. Zal je wel merken met mensen met schulden.

Ging u dingen anders doen in het dagelijks leven?

Ja, maar daar was ook ruimte voor en je was ook niet de hele tijd zo gestrest als de deurbel ging, zo van Jezus, een deurwaarder, dat was ook meteen weg. O, een deurwaarder, als het een deurwaarder is, doei. Niet meer achter de banken schuilen of wat dan ook. Je kon gewoon opendoen zonder dat je hart tekeerging. Dat is toch wel een hele opluchting.

Een mogelijke verklaring voor deze bevindingen is te vinden in Schaarste (Mullainathan & Shafir, 2014). Volgens de auteurs leidt financiële schaarste tot vermindering van cognitieve bandbreedte. Dat wil zeggen, mensen kunnen minder informatie verwerken wanneer zij langdurig kampen met een financieel tekort. Zij kunnen dan last krijgen van een tunnelvisie, hun aandacht gaat volledig uit naar het urgente financiële probleem. Daardoor blijft er geen ruimte meer over voor andere taken en gedachten die aandacht vragen. In eerste instantie is dit proces nuttig, de focus ligt op het op te lossen probleem. Maar op de lange termijn levert het problemen op, wanneer men zich niet meer kan concentreren op andere uitdagingen of zelfs alledaagse klusjes. Volgens deze theorie bieden programma’s die bandbreedte vrijmaken de meeste steun aan mensen die schaarste ervaren. De voorzichtige conclusie is dat een schuldregeling die (een deel van) de financiële problemen wegneemt wellicht bijdraagt aan het vergroten van deze bandbreedte[4].

Zijn deelnemers wanneer er weer meer cognitieve bandbreedte ontstaat door een schuldregeling vervolgens ook meer gemotiveerd en beter in staat om te zoeken naar werk en vervolgens te gaan werken? Uit de interviews bleek dat de deelnemers overwegend intrinsiek gemotiveerd waren, dat wil zeggen dat zij  zochten naar werk omdat het werk zelf hun plezier en bevrediging zou geven (Deci & Ryan, 1985). Zowel uit de antwoorden uit de gestructureerde vragenlijst als uit de eigen woorden van de deelnemers blijkt dat zij voornamelijk gemotiveerd zijn door aspecten van het werk zelf, zoals de sociale contacten en die zij hiermee opdoen, de structuur die zij hiermee in de dag aanbrengen en de mogelijkheden voor zelfontplooiing die het biedt. Streven naar doelen vanuit intrinsieke motivatie heeft meer kans van slagen én maakt mensen gelukkiger (Deci & Ryan, 2012).

 Een dagbesteding is aan jezelf werken, bijvoorbeeld bij de centrale werkplaatsen. Dan ga je fietsen maken, papier prikken, in tuinen werken, noem maar op, de kinderboerderij. Als je maar bezig bent. Doordat je dat doet, krijg je een ritme.

De meest voorkomende belemmeringen bij het zoeken naar werk en/of werken waren lichamelijke pijn, vermoeidheid, een gebrek aan concentratie, sombere of angstige gevoelens. Uit onderzoek in binnen- en buitenland blijkt ook dat psychische en lichamelijke klachten sterk samenhangen met schulden (Brown, Taylor & Price, 2005). Het oorzakelijke verband is nog niet duidelijk: worden schulden veroorzaakt door de klachten, veroorzaken de klachten de schulden of is er zelfs een derde factor die beide beïnvloedt? Wij zagen dat lichamelijke en psychische klachten (onder andere stress, slaapproblemen, spierpijn en depressieve gevoelens) afnamen na het ingaan van de regeling. Deze klachten vormden echter nog wel een belemmering bij het zoeken naar werk. Wellicht is het onvoldoende wegnemen van de financiële druk hier mede de oorzaak van, of een ander probleem (bijvoorbeeld een scheiding of verlies van een partner) dat ten grondslag ligt aan zowel de schulden als de klachten. Daarnaast speelde in de ogen van de respondenten nog een belemmering een rol: een gebrek aan kennis en/of vaardigheden. Hoewel deelnemers dus minder klachten hadden en veelal gemotiveerd waren om weer aan het werk te gaan, lijkt daarmee nog niet voldaan te zijn aan een voldoende voorwaarde voor bijstandsgerechtigden om na het ingaan van een schuldregeling gemakkelijk aan het werk te komen.

Ik kan niet drie uur staan, dat gaat niet met die rug, dan valt er al zoveel af. En probeer dan maar wat te vinden, voor de rest kan ik niks. Zou jij mij inhuren voor weet ik veel wat? Natuurlijk niet, want ik ben veel te duur, dus dat kan ik vergeten.

Ten slotte vroegen wij ons af of vooraf afrekenen, zoals dat gebeurt in Amsterdam, iets oplevert ten opzichte van achteraf afrekenen, zoals in Almere. Uit de interviews blijkt – net als uit de kwantitatieve analyses – geen duidelijk verschil tussen de gemeentes Amsterdam en Almere in de motivatie van mensen om weer te gaan werken. Een van de veronderstellingen die ten grondslag ligt aan de keuze voor een schuldsanering vooraf in plaats van achteraf is dat dit een incentive oplevert voor bijstandsgerechtigden om weer aan het werk te gaan. Achtergrond voor deze veronderstelling is dat de extra inkomsten uit werk niet aangewend hoeven te worden om de schulden af te lossen; de schuldenaar mag ze houden. In de interviews hebben wij geen aanwijzingen gevonden voor de hypothese dat vooraf afrekenen (zoals in Amsterdam) een sterkere motivatie oplevert voor het zoeken naar werk dan achteraf afrekenen (zoals in Almere).

Een alternatieve hypothese is dat mensen die ‘in een schuldregeling zitten’ moeite hebben met veranderingen in hun financiële situatie, omdat die zorgen voor onzekerheid over wat nu ‘eigen’ is en wat voor het aflossen van de schulden gereserveerd moet worden. Ook al zijn de desbetreffende regels duidelijk, de beleving van de betrokkenen kan anders zijn. In dit geval zou het vooraf of achteraf afrekenen niet veel uitmaken: mensen zouden proberen veranderingen in hun financiële situatie te voorkomen omdat die – in hun beleving – te veel risico’s met zich meebrengen, ook al ze er meer geld aan kunnen overhouden. Uit de interviews bleek dat deelnemers zowel in Amsterdam als in Almere terughoudend waren bij het zoeken naar werk uit angst de stabiliteit van hun inkomen en daarmee de schuldregeling in gevaar te brengen.

En ze verplichten je terwijl je in het traject loopt kinderopvang te nemen zodat je eindelijk als het ware op je max kan zitten om inkomen te werven. Dat is heel logisch, van de andere kant ook niet want een van de schulden die ontstaan is tijdens dit project, is vanwege de kinderopvang. (…) Het is te duur en als ik er nu voor kies om met kinderopvang in zee te gaan dan moet ik alles weer scherp in de gaten houden. Zoals de dingen nu verlopen met PLANgroep zit ik daar niet op te wachten en zal het alleen maar meer problemen gaan creëren.

Risico’s zijn bijvoorbeeld gaten in het inkomen tussen beëindiging van de uitkering en toeslagen en de eerste uitbetaling van het loon, of bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst tijdens de proefperiode. Zo’n tijdelijke terugval in het inkomen als gevolg van de ‘bureaucratie rondom werkacceptatie’ kan nu – als gevolg van het ontstaan van nieuwe schulden –  tot een beëindiging van de schuldregeling leiden. Wetenschappelijke literatuur ondersteunt deze bevinding en laat zien dat mensen, zeker in onzekere situaties, risicomijdend zijn (Kahneman, 2012). Dit is te ondervangen wanneer de gemeente bij de start van een nieuwe arbeidsbetrekking het inkomen garandeert: zo is er geen kans op nieuwe schulden en daarmee beëindiging van een schuldregeling. Ook zou de schuldhulpverlener in schuldregelingen afspraken kunnen opnemen over tijdelijke terugloop van het inkomen bij het aangaan van een dienstverband. Ten slotte verdient de mogelijkheid van de garantie van een minimale bijstandsuitkering voor de loop van de schuldregeling nader onderzoek. Daarmee wordt de kans op het ontstaan van gaten in de inkomensvoorziening in ieder geval kleiner en daarmee ook het risico op het maken van nieuwe schulden.

Tot slot

De belangrijkste bevindingen uit dit onderzoek zijn dat enerzijds dat instroom in een schuldregeling niet leidt tot een veel sterkere arbeidsmarktoriëntatie van bijstandsgerechtigden of een grotere uitstroom uit de bijstand en anderzijds dat er nauwelijks verschil is in uitstroom naar werk uit de bijstand tussen deelnemers aan schuldbemiddeling en schuldsanering. In beide situaties vinden relatief weinig mensen werk. Om dat te bevorderen zou ingezet kunnen worden op een specifiek op deze situatie en dit moment gerichte intensivering van de begeleiding naar werk van deze groep.

De resultaten tonen dat mensen die ‘in een schuldregeling zitten’ gemotiveerd zijn om te gaan werken en meer bandbreedte ervaren, maar wel moeite hebben met eventuele veranderingen in hun financiële situatie. Die veranderingen worden ervaren als een potentiële bedreiging voor het kunnen voortzetten van de schuldenregeling; inkomensonzekerheid wordt ervaren als een risico op nieuwe schulden. Uitstroom naar werk kan wellicht bevorderd worden door begeleiding meer te richten op het verminderen van de ervaren risico’s van en kans op inkomensonzekerheid en tegelijkertijd op het vergroten van de beleving van de voordelen van weer gaan werken.

Dit is een tweede artikel als vervolg op bovenstaande eerste deel.

Uit de schulden, aan het werk?

Hoe te bevorderen dat uitkeringsgerechtigden in een schuldregeling gaan werken?
Momenteel blijkt slechts een fractie van de bijstandsgerechtigden die in een wettelijke of minnelijke schuldregeling zitten, te gaan werken. Voor betrokkenen, schuldeisers, uitkeringsverstrekker (veelal de gemeente) en de samenleving als geheel zou het veel beter zijn wanneer dat wel het geval zou zijn. Wij pleiten er voor dat dit langs twee wegen sterk te bevorderen. Allereerst zouden schuldeisers sneller akkoord moeten gaan met een schuldregeling voor bijstandsgerechtigden, bij voorkeur d.m.v. een minnelijke regeling met inzet van een saneringskrediet. Daarnaast zouden schuldenaren direct na toekennen van een dergelijke schuldregeling werk gerichte coaching en/of training moeten krijgen.