Het delen van je cijfers geeft je de mogelijkheid te leren van andere organisaties en eigen bedrijfsprocessen te verbeteren. Op dinsdagmiddag 11 september 2018 was de presentatie van de benchmarkbijeenkomst over de resultaten van 2017 van de leden van Zelf. Het vond plaats in het Arsenaal in Nieuwpoort. Deze inspirerende benchmarkbijeenkomst was onder leiding van de voorzitter van Zelf, Erwin Bel. Tien leden van Zelf gingen open de vergelijkende discussie aan. Met nieuwe inzichten en betere samenwerking als doel.

Met 21.000 dossiers zijn de Zelforganisaties belangrijke spelers in de markt. In de figuren hieronder tref je de belangrijkste kengetallen aan. Het gaat hier om de gemiddelde van tien Zelforganisaties.

Daar waar het hart klopt

Frank Scheffers, manager bedrijfsvoering van Stichting CAV en betrokken bij Zelf was de meester van de cijfers. Hij heeft de bedrijfseconomische en organisatorische kengetallen verzameld en op onderwerp geselecteerd. Wat hem vooral in deze benchmark is opgevallen is dat er een duidelijk peergroep is: de leden van ZELF gaan door alle ZELF-activiteiten intensief met elkaar om en delen veel gemeenschappelijke kenmerken. Een belangrijk kenmerk is dat ze een sterke maatschappelijke drive hebben die in allerlei cijfers zichtbaar wordt. het draait niet om de winst maar om het maatschappelijke rendement. De winsten zijn dan ook laag ten opzichte van commerciële bedrijven en het bedrijfsleven. Het maatschappelijke rendement is hoog gezien de betekenis van het werk voor de sociale doelgroep die de leden van ZELF als cliënten hebben.

 

Bedrijfseconomische ontwikkeling

Bedrijfseconomische kengetallen Gemiddelde Zelf 2017 Gemiddelde Zelf 2016
Omzet/bewindvoerder bbw € 87.449 €  81.692
Omzet/medewerker € 66.654 € 72.935
Winst/medewerker (fte) €   3.489 €    6.663
Gemiddelde loonkosten per fte €  48.114 € 44.788
EV/totaal vermogen 31,5% 58,0%
EV/omzet 14,7% 25,6%
EV/medewerker (fte) €   9.755 € 17.227
VLACT/schulden kort 13,1 3,1
Winst/omzet 5,6% 10,1%
Huisvestingskosten/omzet 6,1% 5,8%
Huisvestingskosten/medewerker €  3.945 €   4.207

Jaren 2017 en 2016 / gemiddelde van de 10 Zelfdeelnemende organisaties

 

De productie per bewindvoerder is t.o.v. 2016 met € 6.000 gestegen, de winst verdeeld over alle medewerkers (bewindvoerders, ondersteuners, managers, postkamer) is echter met € 3.000 gedaald en komt uit op 3489 euro. Dit zorgt voor een gemiddelde winstmarge van 5,6% in 2017 terwijl de winst in 2016 nog 10,1% was. Dit is een opmerkelijke negatieve ontwikkeling.
Dit negatieve winstontwikkeling wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door het voor het derde jaar op rij uitblijven van een indexering in de vergoeding. Dit terwijl de lonen wel geïndexeerd worden en meer personeel nodig is om de dossiers te draaien. De winstmarge loopt hierdoor fors terug.
Uit de dialoog blijkt dat de bewindvoerdersorganisatie graag bereid zijn te investeren in haar medewerkers. De investeringen van de maatschappelijke organisaties zijn vooral gericht geweest op kwaliteit en het extra aannemen van personeel. Dit om de gewenste kwaliteit te blijven leveren. het blijkt echter een marginale sector waar lage winsten worden verdiend.
Kwaliteitsborging staat hoog in het vaandel. In de dialoog komt het imago op tafel waar bewindvoerders misbruik maken van hun positie ten nadele van de zwakkere in de samenleving. Ook mede daar de politieke waardering voor de impact van bewindvoering ontbreekt. De cijfers bewijzen het tegendeel. Een groot deel van de Zelf-leden maken eerder te weinig dan te veel winst (winstmarge van 5,6%). De gevolgen hiervan kunnen ernstig zijn: als de gehele financiële zorg naar de gemeente wordt toegetrokken om kosten te besparen, stagneert of verlaagt de kwaliteit van de financiële zorgverlening. Dit zorgt voor een kwetsbaar systeem.

 

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden Gemiddelde Zelf 2017 Gemiddelde Zelf 2016
aantal uren per week voor 1 fte 37,3 37,8
aantal fte 25,4 28,8
eventuele cao
werkgeversbijdrage pensioen 9,97% 7,87%
opleidingsbudget per fte € 779 € 1.045
salaris assistent bewindvoerder € 1.878            € 2.490 € 1.852             € 2.461
salaris budgetbeheerder € 2.062            € 2.859 € 2.102            € 3.064
salaris bewindvoerder € 2.218            € 3.102 € 2.259            € 3.030
salaris senior bewindvoerder € 2.547            € 3.283 € 2.493            € 3.425
salaris coördinator/teamleider € 2.763            € 3.783 € 2.840           € 3.907


Jaren 2017 en 2016 / gemiddelde van de 10 Zelfdeelnemende organisaties

 

De arbeidsvoorwaarden laten zien dat de salarissen zijn gestegen. Echter uit de dialoog blijkt dat de salarissen niet kunnen concurreren met salarissen bij gemeenten of het bedrijfsleven. De bewindvoerders werken steeds professioneler door het aansluiten bij CAO’s, geven van permanente educatie en te werken met salarissystemen, salarishuizen en beoordelingssystemen. Dit zorgt voor een lerende cultuur waarin medewerkers werken met persoonlijke verbeterplannen. Binden en boeien wordt vormgegeven door een lerende cultuur en een persoonlijke benadering van medewerkers.
Alle medewerkers volgen permanente educatie en dat allemaal in de baas zijn tijd. Het opleidingsbudget bestaat enkel uit out of pocketkosten. Investering eigen uren en de uren van de medewerker zijn niet meegerekend. Voor de begroting kun je rekenen met € 125 per PE punt.
De aansturing van medewerkers gebeurt vaak door teamleiders. Ervaring leert dat totale vrijstelling productie voor de teamleider niet de voorkeur behoeft. Tussen organisaties is dit variërend van 0%, 30%, 50% en 100 % vrijstelling.
De beloning van medewerkers blijft bij de Zelforganisaties binnen de kaders van hun salarismodel. Sommigen geven extra prestatiebeloning d.m.v. een bonus. Denk aan € 500 tot € 1.000 per jaar.Bij de leden van ZELF werken relatief veel vrouwen en parttimers. Het ziekteverzuim ligt met 4,1% bijna op het landelijke gemiddelde (4,025%) De leden van Zelf denken dat er ongeveer 10% efficiencyvoordeel is te halen door herinrichting uitvoerend/ondersteunend werk. Om de personeelskosten betaalbaar te houden zouden bewindvoerderskantoren meer ruimte moeten krijgen om meer ondersteunend personeel in te zetten.Veel aandacht gaat de laatste jaren uit naar de zelfredzaamheid en uitstroom van bewinden omdat gemeenten het idee heeft dat bewinden voor levenslang zijn. Zelf ziet dit niet in de cijfers terug. Een cliënt staat gemiddeld 62 maanden onder bewind. Dit is iets meer dan 5 jaar!

De beweging

De cijfers geven een positief beeld van de bewindvoerder en de financiële zorgverlening in het algemeen. Het gaat duidelijk om kwaliteit, klantgerichtheid en maatwerk. Ondanks de veelheid van regels en multi-problematieken van cliënten. De focus is gericht op samenwerken en de maatschappelijke kant van bewindvoering. Maar ook meer bewegingsvrijheid met als resultaat een nieuwe balans tussen overheid en bewindvoerders. De leden van ZELF richten zich op zelfredzaamheid.

 

Personeelssamenstelling

Personeelssamenstelling Gemiddelde 2017 Gemiddelde 2016
Totaal aantal fte 25,3 28,8
Totaal aantal medewerkers 30,86 35,0
Aantal bewindvoerders bbw 18 #VERW!
Aantal fte bewindvoerder bbw 14,77 18,3
Aantal fte mentor/curator 1,09 1,1
Aantal fte curator 0,33 0,0
Aantal fte budgetbeheer 1,53 1,4
Aantal fte WSNP 0,97 0,5
% vrouwen 71,4% 79%
gemiddelde leeftijd personeel 41,08 39,66
Ziekteverzuim (excl. vangnet) 4,1% 7,6%
Niet werk gerelateerd ziekteverzuim 18,0% nvt
Werk gerelateerd ziekteverzuim 6,7% nvt
Aantal fte totaal (%) 100,0% 100,0%
Aantal fte uitvoerend (%) 86,2% 86,5%
Aantal fte indirect (%) 13,8% 13,5%


Jaren 2017 en 2016 / gemiddelde van de 10 Zelfdeelnemende organisaties

 

Doelgroep en dienstverlening

Doelgroep en dienstverlening Gemiddelde 2017 Gemiddelde 2016
Totaal aantal dossiers 1409 1679
Aantal dossiers / aantal fte 55 56
Waarvan bbw 1123 1398
Waarvan mentorschap 21  16
Waarvan curatele 32 32
Waarvan budgetbeheer 160 210
Waarvan WSNP 80 35
Waarvan Testamentair 1 Nvt
Waarvan MSNP (eigen cliënten) 13 Nvt
Waarvan MSNP (cliënten derden) 0 Nvt
Toe/afname aantal dossiers 3,6% 6,7%
% cliënten met problematische schulden 28,4% 25,9%
% cliënten met bijzondere bijstand 28,5% 48,9%
% cliënten in instelling 20,6% 30,4%
% dossiers met pgb 2,0% 4,4%
% dossiers beëindigd in jaar 8,3% 8,7%
% dossiers beëindigd via rechtbank 5,0% 3,8%
% nieuwe dossiers 12,0% 13,5%

Jaren 2017 en 2016 / gemiddelde van de 10 Zelfdeelnemende organisaties

 

Zelf benchmarken?

Voor een vergelijking met je eigen bedrijfsgegevens nodigen we je graag uit op: www.zelfmagazine.nl/benchmark
Na invullen ontvang je een gratis rapport met een brede vergelijking.

Door: Joyce Brandt