ZELF Benchmark

ZELF is in 2017 gestart met het organiseren van benchmarksessies. In mei 2017 heeft de eerste sessie plaatsgevonden met elf vooraanstaande, maatschappelijke bewindvoerdersorganisaties.

De resultaten van deze benchmarksessie treft u hier aan. Via deze website bieden wij u de mogelijkheid om (anoniem!) uw eigen bedrijfsgegevens (boekjaar 2017) te vergelijken met de gemiddelden van de elf, bij ZELF aangesloten organisaties. Desgewenst kunt u samen met uw accountant de gegevens invullen. U ontvangt vervolgens per e-mail een pdf-bestand met de uitkomsten van de benchmark, in de vorm van een vergelijkingsrapportage. Uw gegevens worden niet bij ons opgeslagen en daarmee wordt de vertrouwelijkheid van uw bedrijfsgegevens gegarandeerd!

Let wel: cijfers zeggen niet alles! Definitieve interpretatie van uw bedrijfsgegevens vindt uiteindelijk plaats door uw accountant.

  • Arbeidsvoorwaarden

  • Personeelssamenstelling

  • Bedrijfseconomische kengetallen


  • Doelgroep en dienstverlening

  • Algemeen Wanneer u op de knop "versturen" drukt komt u op de resultatenpagina uit. U treft hier uw eigen resultaten en de resultaten van ZELF aan. De grafieken kunt u vervolgens in pdf- of png-format downloaden.

Als u het heeft over 1 FTE, over hoeveel uur spreekt u dan?
Hoeveel FTE heeft u in dienst?
Bent u aangesloten bij een cao? Zo ja, welke?
Wat is de werkgeversbijdrage voor het pensioen?
Wat was uw opleidingsbudget per fte?
Wat verdient een assistent-bewindvoerder binnen uw organisatie?
Wat verdient een budgetbeheerder binnen uw organisatie?
Wat verdient een bewindvoerder binnen uw organisatie?
Wat verdient een senior-bewindvoerder binnen uw organisatie?
Wat verdient een coordinator / teamleider binnen uw organisatie?
Hoeveel FTE heeft u in dienst?
Hoeveel medewerkers heeft u in dienst?
Van de mensen die u in dienst heeft, hoeveel zijn er beschermingsbewindvoerder?
Van de mensen die u in dienst heeft, hoeveel FTE is beschermingsbewindvoerder?
Van de mensen die u in dienst heeft, hoeveel FTE is mentor EN curator?
Van de mensen die u in dienst heeft, hoeveel FTE is er curator?
Van de mensen die u in dienst heeft, hoeveel FTE is er budgetbeheerder?
Van de mensen die u in dienst heeft, hoeveel FTE is er WSNP-bewindvoerder?
Hoeveel procent van uw medewerkers is vrouw?
Wat is de gemiddelde leeftijd van uw personeel?
Wat was het ziekteverzuim in 2017 (excl. vangnet)?
... 12
Hoeveel uitvoerende medewerkers had u in dienst (in FTE) ?
Hoeveel indirecte medewerkers had u in dienst (in FTE) ?
Van de mensen die u in dienst heeft, hoeveel zijn er beschermingsbewindvoerder?
1. Wat was uw omzet uit beschermingsbewind 2. Hoeveel fte aan beschermingsbewindvoerder had u in dienst?
1. Wat was uw omzet / 2. Hoeveel fte had u in dienst?
1. Wat was uw winst / 2. Hoeveel fte had u in dienst?
Wat waren uw gemiddelde loonkosten? (met toelichting erbij, zie hiernaast)
1. Wat was uw eigen vermogen? 2.Wat was uw totale vermogen?
1. Wat was uw eigen vermogen? 2. Wat was uw omzet?
1. Wat was uw eigen vermogen? 2. Hoeveel FTE had u gemiddeld in 2017?
1. Welk bedrag aan vlottende activa had u? 2. Hoe hoog waren uw kortlopende schulden?
1. Hoe hoog was uw winst (voor belastingen)? 2. Wat was uw omzet (uit normale bedrijfsuitoefening)?
.1. Wat waren uw huisvestingskosten (zie hiernaast, incl. toelichting) 2. Wat was uw omzet in 2017?
1. Idem / 2. Hoeveel medewerkers in fte had u in dienst?
Bent u BTW-plichtig?
Bent u Vpb-plichtig?
Hoeveel dossiers had u op 31-12-2017?
1. Hoeveel dossiers had u op 31-12-2017? 2. Hoeveel fte had u in dienst op 31-12-2017?
Hoeveel dossiers "beschermingsbewind" had u?
Hoeveel dossiers "mentorschap" had u?
Hoeveel dossiers "curatele" had u?
Hoeveel dossiers "budgetbeheer" had u?
Hoeveel WSNP-dossiers had u?
Hoeveel dossiers had u op 31-12-2015?
Welk percentage van uw dossiers betrof dossiers met "problematische schulden"?
Welk percentage van uw dossiers betrof dossiers waarbij uw vergoeding vanuit de bijzondere bijstand betaald werd?
Welk percentage van uw dossiers betrof dossiers waarbij rechthebbende in een instelling verbleef?
Welk percentage van uw dossiers betrof PGB-dossiers?
Welk percentage van uw dossiers is in 2017 beeindigd?
Welk percentage van uw dossiers is in 2017 door de rechtbank beeindigd?
Welk percentage aan nieuwe dossiers had u in 2017?
Raadpleeg hiervoor uw jaarrekening 2017
bruto salaris + sociale lasten + pensioenpremies + premies ziektekostenverzekering -/- ontvangen uitkeringen ziektekostenverzekering